گواهینامه امنیتی SSL

گواهینامه Certum DV
 • DV نوع گواهینامه
 • 1 دامنه تعداد دامنه
 • بله پشتیبانی از دامنه ir
 • بله موثر در ای نماد 2 ستاره
 • بله تاثیر در سئو
 • بله امکان صدور مجدد
 • ۹۹٪ مرورگر ها میزان سازگاری
 • ۲۵۶ بیت الگوریتم رمزنگاری
 • ۴۰۹۶ بیت سایز کلید امنیتی
 • 1 الی 2 روز کاری نصب و تحویل
گواهینامه 4 دامنه Certum DV
 • DV نوع گواهینامه
 • 4 دامنه تعداد دامنه
 • بله پشتیبانی از دامنه ir
 • بله موثر در ای نماد 2 ستاره
 • بله تاثیر در سئو
 • بله امکان صدور مجدد
 • ۹۹٪ مرورگر ها میزان سازگاری
 • ۲۵۶ بیت الگوریتم رمزنگاری
 • ۴۰۹۶ بیت سایز کلید امنیتی
 • 1 الی 2 روز کاری نصب و تحویل
گواهینامه Certum - Wildcard
 • DV نوع گواهینامه
 • 1 دامنه تعداد دامنه
 • بله پشتیبانی از دامنه ir
 • بله موثر در ای نماد 2 ستاره
 • بله تاثیر در سئو
 • بله امکان صدور مجدد
 • ۹۹٪ مرورگر ها میزان سازگاری
 • ۲۵۶ بیت الگوریتم رمزنگاری
 • ۴۰۹۶ بیت سایز کلید امنیتی
 • 1 الی 2 روز کاری نصب و تحویل