تبلیغات گوگل (مدیریت شده)

تبلیغات مدیریت شده گوگل 100 لیری

تنظیم و مدیریت تبلیغ توسط رنگین وب
پس از اتمام موجودی تبلیغ شما ، گزارش تبلیغ برای شما ارسال می شود

تبلیغات مدیریت شده گوگل 200 لیری

تنظیم و مدیریت تبلیغ توسط رنگین وب
پس از اتمام موجودی تبلیغ شما ، گزارش تبلیغ برای شما ارسال می شود

تبلیغات مدیریت شده گوگل 300 لیری

تنظیم و مدیریت تبلیغ توسط رنگین وب
پس از اتمام موجودی تبلیغ شما ، گزارش تبلیغ برای شما ارسال می شود

تبلیغات مدیریت شده گوگل 500 لیری

تنظیم و مدیریت تبلیغ توسط رنگین وب
پس از اتمام موجودی تبلیغ شما ، گزارش تبلیغ برای شما ارسال می شود

تبلیغات مدیریت شده گوگل 1000 لیری

تنظیم و مدیریت تبلیغ توسط رنگین وب
پس از اتمام موجودی تبلیغ شما ، گزارش تبلیغ برای شما ارسال می شود

تبلیغات مدیریت شده گوگل 2000 لیری

تنظیم و مدیریت تبلیغ توسط رنگین وب
پس از اتمام موجودی تبلیغ شما ، گزارش تبلیغ برای شما ارسال می شود